Teresa Lepich

Rzeczoznawca majątkowy nr upr. 7376

Wyceny nieruchomości dla celów kredytowych, ubezpieczeniowych, podatkowych, księgowych i innych.

Zgodnie z zapisami UoGN:

§2. Rzeczoznawcą majatkowym  jest osoba fizyczna posiadajaca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

§3. Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urzadzeń trwale związanych z nieruchomścią.

§3a.Rzeczoznawca majatkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

1) rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;

2) efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwój;

3) skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;

4) oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;

5) bankowo – hipotecznej wartości nieruchomości;

6) określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;

7) wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;

8) wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowści.

 

Art. 175.1 UoGN

3. Informacje uzyskane przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonywaniem zawodu stanowią tajemnicę zawodową. W szczególności informacje uzyskane w toku wykonywania czynności zawodowych nie moga być przekazywane osobom trzecim, chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej…